ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอำนวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๐๒/๓๓ ของ กองพลทหารราบที่ ๔, หมายเลข ๔๖๒/๓๑ ของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔, หมายเลข ๒๓๕/๒๓ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ และหมายเลข ๓๔๖/๒๖ ของ กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอำนวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๐๒/๓๓ ของ กองพลทหารราบที่ ๔, หมายเลข ๔๖๒/๓๑ ของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔, หมายเลข ๒๓๕/๒๓ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ และหมายเลข ๓๔๖/๒๖ ของ กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๙๐,๔๓๗.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) จำนวน ๙๓ รายการ ดังนี้
 
๑. หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) หนา 0.47 มม. บุฉนวนกันความร้อน
                       (PU FOAM) หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม
                                                                               จำนวน       ๒.๑๓๓  ตารางเมตร
๒. หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) หนา 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง
                       ไม่ขึ้นสนิม                                            จำนวน       ๒๖๖     ตารางเมตร
๓. ครอบสันแผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) หนา 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง   
                       ไม่ขึ้นสนิม                                            จำนวน       ๒๑๘     เมตร
                                                                ฯลฯ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาค ที่ ๓/กองอำนวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอำนวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
                    อนึ่ง การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัด กับ กองทัพภาคที่ ๓
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
 
 
 
อำนาจ ศรีมาก 
(พลตรีอำนาจ ศรีมาก)
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ / รองผู้อำนวยการก่อสร้างฯ
ทำการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓ / ผู้อำนวยการก่อสร้างฯ
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๕