ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอำนวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ งานก่อสร้างโรงเก็บเครื่องมือสายช่าง ของ กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอำนวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ งานก่อสร้างโรงเก็บเครื่องมือสายช่าง ของ กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๙,๗๖๒.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) จำนวน ๖๒ รายการ ดังนี้
๑.    ดินถม                     จำนวน                    ๑,๓๕๕   ลูกบาศก์เมตร
  ๒.    ลูกรัง                       จำนวน                    ๓๖๓       ลูกบาศก์เมตร
๓.    คอนกรีตผสมเสร็จ
        จำนวน                    ๒             ลูกบาศก์เมตร

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่  กองทัพภาค ที่ ๓/กองอำนวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอำนวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
                 อนึ่ง การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัด กับ กองทัพภาคที่ ๓
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
 
 
 
อำนาจ ศรีมาก 
(พลตรีอำนาจ ศรีมาก)
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ / รองผู้อำนวยการก่อสร้างฯ
ทำการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓ / ผู้อำนวยการก่อสร้างฯ
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๕