เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

1.คู่มือการดำเนินงาน การประเมินศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง >>ดาวน์โหลด<<

2.แบบจัดเก็บข้อมูล >>ดาวน์โหลด<<

3.รายการเอกสารแนบประกอบการประเมินฯ >>ดาวน์โหลด<<

4.แนวทางการดำเนินงานโครงการประชารัฐ >>ดาวน์โหลด<<