การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการประชารัฐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของ กองทุนชุมชนทหาร

1.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ >>ดาวน์โหลด<<

2.บันทึกรายงานการประชุม >>ดาวน์โหลด<<

3.รายชื่อคณะกรรมการ >>ดาวน์โหลด<<

4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม >>ดาวน์โหลด<<

5.รายละเอียดโครงการ >>ดาวน์โหลด<<

6.แนวทางประชารัฐ 15000 ฉบับย่อ >>ดาวน์โหลด<<